20 اثر فاخر خوشنویسی از موزه میرعماد با امضای میرعماد – درویش عبدالمجید طالقانی – احمد نیریزی در فهرست آثار منقول ثبت ملی شد ( آبان سال 1396)

>

به همت موزه خط و کتابت میرعماد واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، پرونده های  20 اثر خوشنویسی با رقم میرعماد الحسنی، درویش عبدالمجید طالقانی و احمد نیریزی به منظور ثبت ملی در فهرست آثار منقول، با حضور اعضای داوران منتخب  دفتر ثبت آثار ملی مورد بررسی قرار گرفت و در روز چهارشنبه 10 آبان ماه سال 96 ثبت ملی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد؛  این آثار شامل قطعات  خوشنویسی با امضای میرعماد الحسنی خوشنویس پرآوازه دوره صفوی، آثار خط شکسته نستعلیق درویش عبدالمجید طالقانی  با قلم خفی نگاری و قطعاتی به خط احمد نیریزی به خط نسخ ایرانی است.

آثار مذکور با مضامین دعا و شعر بوده و جزو مفاخر هنری محسوب میشوند  که در حال حاضر در موزه میرعماد در معرض نمایش عموم علاقمندان قرار دارند.

میرعماد حسنی قزوینی (۹۶۱–۱۰۲۴ ه‍.. ق) خوشنویس پرآوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. از او آثار فراوانی باقی‌مانده که در موزه‌های ایران و جهان و مجموعه‌های شخصی نگهداری می‌شود.

مکتب خوشنویسی نستعلیق میرعماد الحسنی 10 مرداد سال 96  در فهرست آثار منقول ایران ثبت ملی گردید .

درویش عبدالمجید طالقانی ( ۱۱۵0 – ۱۱۸۵ه‍.ق)  خوشنویس، شاعر و عارف شهیر ایرانی است. او بزرگترین خوشنویس خط شکسته‌نستعلیق در تاریخ خوشنویسی ایران به شمار می‌رود و این خط را به پایه‌ای رسانید که تاکنون کسی بدان نتوانسته‌است برسد.

احمد بن شمس‌الدین محمد نیریزی یا میرزا احمد نیریزی  (۱۰۸۷-۱۱۵۵ه.ق)  ملقب به سلطانی از بزرگترین خوشنویسان خط نسخ و کاتبان قرآن در سده دوازده هجری اواخر حکومت صفوی است. او بانی شیوه خاصی در خط نسخ است که مورد استقبال خوشنویسان پس از او قرار گرفت و به نسخ ایرانی شهرت یافته‌است.